CURRY ITEM LIST-2

1) PATAL MAHARANI
2) GOBI ROST
3) ENCHOR DALNA
4) ENCHOR GULI KABAB
5) SWEET-N-SOUR BALL
6) MASSROOM CHILLY
7) KUMRO CHHAKKA
8) DAL KABAB
9) DALMA
10) RASAM
11) DHAN SHAK/ HALIM
12) CHOLE DAL
13) DAL MAKHANI
14) MUR
15) CABAGE KIMA
16) VEG JAL FREZY
17) CAPSICUM ACHAR
18) ACHARI CHICKEN
19) HALIM
20) PANIR DAL